مقررات گمرکی فدراسیون روسیه

مقررات عمومی درمورد محاسبه میزان عوارض گمرکی، مالیات، زمان و نحوه پرداخت عوارض گمرکی و مالیاتی، مربوط به بخش دوم مقررات اتحادیه گمرکی و بخش دوم قانون فدرال مقررات گمرکی فدراسیون روسیه می باشد.
بر اساس ماده شماره 70 مقررات گمرک اتحادیه گمرکی، پرداخت عوارض گمرک مربوط به موارد ذیل است:
1. عوارض گمرکی واردات
2. عوارض گمرکی صادرات
3. مالیات بر ارزش افزوده که در هنگام ورود کالا به قلمرو گمرک اتحادیه گمرکی اخذ می گردد.
4. مالیات(ها) غیر مستقیم که در هنگام ورود کالا به قلمرو گمرک اتحادیه گمرکی اخذ می گردد.
5. هزینه های گمرکی
نرخ عوارض گمرکی بر اساس موارد ذیل تقسیم بندی می شوند:
1. بر حسب ارزش کالا –که بر اساس نسبت درصد قیمت تعیین شده کالا توسط گمرک تنظیم می شود.
2. ویژه - که با توجه به مشخصات فیزیکی و طبیعی کالا(مقدار، وزن، حجم و یا دیگر مشخصات ) تعیین می شود.
3. ترکیبی - که شامل مشخصات تعریف شده در بند 1 و 2 می باشد.
مطابق با ماده 75 مقررات گمرک اتحادیه گمرکی، کالاهایی که از میان مرزهای گمرکی جابجا می گردند، مشمول پرداخت عوارض و مالیات هستند.
ارزش گمرکی کالا، مشخصات فیزیکی و طبیعی (شامل مقدار، حجم ، وزن با احتساب وزن بسته بندی کالا که تا پیش از مصرف غیر قابل کسر از آن بوده و یا کالایی که برای خرده فروشی درنظر گرفته شده باشد و یا دیگر مشخصات کالایی) با توجه به نوع کالا و نوع نرخ استفاده شده، مبنای محاسبه عوارض گمرکی خواهد بود.
مبنای محاسبه مالیات، بر اساس مقررات دولتی کشورهای عوض اتحادیه گمرکی محاسبه می گردد.
بمنظور محاسبه عوارض گمرکی و مالیاتی، چنانچه وضعیت دیگری در مقررات گمرک اتحادیه گمرکی و یا موافقت نامه بین المللی بین اعضای کشورهای اتحادیه گمرکی در نظر گرفته نشده باشد، در اینصورت بر اساس ماده 77 مقررات گمرک اتحادیه گمرکی، از نرخ معتبر گمرکی در روز ثبت اظهارنامه در گمرک استفاده خواهد شد.
بمنظور محاسبه عوارض گمرکی واردات، چنانچه وضعیت دیگری در مقررات گمرک اتحادیه گمرکی و یا موافقت نامه بین المللی بین اعضای کشورهای اتحادیه گمرکی در نظر گرفته نشده باشد، در اینصورت از نرخ تعیین شده تعرفه واحد گمرکی اتحادیه گمرکی استفاده خواهد شد.
بمنظور محاسبه عوارض گمرکی صادرات، از نرخ تعرف های گمرک که بر اساس مقررات کشورهای عضو اتحادیه گمرکی نسبت به کالاهایی که در فهرست جامع کالای کمیسیون اقتصادی اورآسیا تنظیم شده است، استفاده می شود. این فهرست بر اساس با قراردادهای بین المللی کشورهای عضو اتحادیه گمرکی تنظیم شده است و در آن نحوه استفاده از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی نسبت به کشورهای ثالث مشخص شده است.
نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در هنگام ورود کالا به قلمرو فدراسیون روسیه اخذ میگردد، در فصل 21 بخش دوم مقررات مالیات فدراسیون روسیه تعیین شده است.
نحوه پرداخت مالیات غیر مستقیم در فصل 22 بخش دوم مقررات مالیات فدراسیون روسیه تعیین شده است.
طبق ماده 181 بخش دوم مقررات مالیات فدراسیون روسیه،کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مالیات غیر مستقیم می گردند عبارتند از:
1. الکل اتیلیک که از ماده خام خوراکی و یا غیر خوارکی گرفته شده است، از جمله الکل اتیلیک غیر طبیعی، الکل خام، عصاره های شراب، انگور، کنیاک، ویسکی، میوه ای، عرق آب سیب.
2. محصولات حاوی الکل(محلول ها، امولسیون ها، سوسپانسیون ها و انواع دیگر مایعات) که در آنها بیش از 9 درصد الکل اتیلیک موجود باشد، به استثنای محصولات الکلی که در بند سوم به آن اشاره شده است.
•    اقلام دارویی، که در ارگان دولتی اجرایی ذیصلاح به ثبت دولتی رسیده و درفهرست اقلام دارویی دولتی قرار گرفته اند، همچنین اقلام دارویی(شامل اقلام دارویی هموپاتی)، که توسط داروخانه ها و بر اساس نسخه پزشک و یا مراکز پزشکی تهیه می شوند و در ظروف مخصوص مطابق با مدارک و مطالبات قانونی ارگان فدرال اجرایی دولتی نگهداری می شوند.
•    -اقلام دارویی دامپزشکی که ثبت دولتی آنها در ارگانهای اجرایی دولتی و فدرال ذیصلاح صورت گرفته شده است و در فهرست دولتی اقلام دارویی دامپزشکی به ثبت رسیده اند و برای استفاده در بخش دامپروری در داخل فدراسیون روسیه و در بسته های 100 میلی لیتری بکار برده می شوند. 
•    -لوازم آرایشی و عطری که در ظروف 100 میلی لیتری بسته بندی شده اند و80% آن، از الکل اتیلیک تشکیل شده است و یا محصولات آرایشی و عطری که 90% حجم آنها الکل اتیلیک باشد مانند اسپری هایی به حجم های حداکثر 100 میلی لیتر بسته بندی شده اند. همچنین محصولات آرایشی و عطری با حجم الکل اتیلیک تا 90 درصد که در بسته های 3 میلی لیتری بسته بندی شده اند.
•    ضایعاتی که در جریان تولید الکل اتیلیک از مواد خام غذایی، ودکا و محصولات لیکیوردار، طبق مدارک قانونی مقتضی و تایید شده توسط ارگانهای اجرایی دولتی، نیاز به پالایش دوباره دارند و یا برای مصارف فنی از آنها استفاده می گردد.
•    -مواد حاوی شراب، شیره انگور، دیگر شیره های میوه ای، شیره آبجو
3. محصولات الکلی(ودکا، محصولات لیکیوردار، کنیاک، شراب، شراب میوه ای، شراب لیکیور، شراب جوشان(شامپاین)، نوشابه های شراب دار، آبجو، نوشابه ساخته شده بر اساس آبجو، و دیگر نوشابه های الکل دار به میزان 5/. درصد، به استثنای محصولات غذایی منطبق با فهرست تعیین شده دولت فدراسیون روسیه.
4. محصولات دخانی.
5. خودروهای سبک، موتورسیکلت که قدرت موتور آنها بیش از 5/112 کیلووات((150 اسب بخار)باشد.
6. بنزین خودرو
7. سوخت دیزل
8. روغنهای موتور برای موتورهای دیزلی و کاربوراتوری
9. بنزین سنگین. منظور از بنزین سنگین یعنی بنزین کراکینگ نشده از نفت خام تقطیر شده، کاندنسانت گازی، گاز همراه، گاز طبیعی، سوخت های شیستی، زغال سنگ و دیگر مواد خام هیدروکربوری و همچنین محصولات پالایشی آنها بغیر از بنزین خودرو و محصولات پتروشیمی.
10.سوخت کوره که از پالایش مستقیم فراکسیون دیزل و یا از طریق پالایش دوباره تحت حرارت 280 تا 360 درجه سانتیگراد بدست می آید.
نرخ مالیات کالای مشمول بر مالیات غیر مستقیم توسط ماده 193 مقررات مالیات فدراسیون روسیه تعیین شده است. میزان نرخ مالیات غیرمستقیم در قانون فدرال شماره 203ف.ز.، مورخ 29 نوامبر 2012 درباره تغییرات ماده 181 و 193 بخش دوم مقررات مالیات فدراسیون روسیه، از سال 2013 تا پایان سال 2015 تعیین شده است. علاوه بر این، بر اساس قانون فدرال در فهرست کالای مشمول بر مالیات غیر مستقیم، سوخت کوره نیز اضافه شده است. نرخ مالیات غیر مستقیم این کالا در ابتدای ژوئیه 2013 به میزان 5860 روبل به ازای یک تن تعیین شده است.
ویژگیهای مالیات بندی کالای وارداتی مشمول بر مالیات غیر مستقیم به فدراسیون روسیه و یا دیگر مناطق تحت حوزه قضایی آن، با توجه به فرآیند مشخص شده گمرکی، بشرح ذیل تعیین می گردد:
1. چنانچه کالای مشمول مالیات غیر مستقیم تحت فرآیند گمرکی قرار گیرد و جهت استفاده در بازار داخلی و یا اینکه بعد از بازفرآوری برای استفاده داخلی و یا منطقه آزاد گمرکی باشد، مالیات غیر مستقیم آن بصورت کامل پرداخت خواهد شد. کالای مشمول مالیات غیر مستقیم که به بنادر مناطق آزاد ویژه وارد می گردد، مستثنی این قاعده می باشد.
2. چنانچه کالای مشمول مالیات غیر مستقیم تحت فرآیند گمرکی واردات دوباره قرار گرفته شود، مالیات دهنده میزان مالیات غیر مستقیمی را که بعلت صادرات کالا از  پرداخت آن معاف بود، پرداخت خواهد کرد. میزان مالیات مذکور بر اساس قوانین مالیات فدراسیون روسیه که در قوانین گمرکی اتحادیه گمرکی و قوانین گمرکی فدراسیون روسیه به آن اشاره شده است، تعیین می گردد.
3. چنانچه کالای مشمول مالیات غیر مستقیم تحت فرآینده های گمرکی بشرح ذیل قرار گیرد، در اینصورت مالیات غیر مستقیم پرداخت نمی گردد: تحت فرایند گمرکی ترانزیت، انبار گمرک، صادرات دوباره، تجارت بدون پرداخت عوارض، انبار آزاد، امحاء ، ابطال به نفع دولت، فرآیندهای ویژه گمرکی، تحت فرایند مناطق آزاد معاف از پرداخت گمرک که در بنادر مناطق ویژه اقتصادی واقع شده اند.
4. چنانچه کالای مشمول مالیات غیر مستقیم تحت فرایند گمرکی قرار گیرد و بازفرآوری این کالا در منطقه گمرکی صورت پذیرد، درصورتیکه محصول بازفرآوری شده در زمان مشخصی از منطقه گمرک خارج گردد، مالیات غیر مستقیم به آن تعلق نمی گیرد. چنانچه محصول بازفرآوری برای فروش آزاد در نظر گرفته شود، در اینصورت مالیات غیر مستقیم آن بر اساس قوانین اتحادیه گمرکی و قوانین گمرکی فدراسیون روسیه بصورت کامل پرداخت خواهد شد.
5. درصورتیکه کالای مشمول به پرداخت مالیات غیر مستقیم توسط افراد حقیقی برای مصرف شخصی، خانوادگی، خانگی حمل شود و مشخص گردد که این کالا ارتباطی با فعالیتهای اقتصادی ندارد، نحوه پرداخت مالیات غیر مستقیم نسبت به کالای جابجا شده در منطقه مرزی اتحادیه گمرکی، بر اساس قوانین اتحادیه گمرکی تعیین می گردد.
6. اخذ مالیات غیر مستقیم از کالاهای مشمول مالیات غیر مستقیم در اتحادیه گمرکی که تحت قوانین فدراسیون روسیه مشمول علامت گذاریبا تمبرهای عوارضی می باشند و  از طریق کشورهای عوض اتحادیه گمرکی وارد گمرک فدراسیون روسیه می شوند، بر اساس مقررات تعیین شده در ماده 186.1 قوانین مالیات فدراسیون روسیه محاسبه خواهد شد.
مطابق با قانون فدرال شماره 171 مورخ 22 نوامبر 1995 "درباره مقررات دولتی تولید و گردش معاملات الکل اتیلیک، محصولات الکلی و حاوی الکل و همچنین درباره محدویت مصرف(نوشیدن) فراورده های الکلی، کلیه فرآورده های الکلی به استثنای آبجو و نوشیدنی های آبجویی، لازم به علامت گذاری می باشند.
فرآورده های الکلی وارداتی به فدراسیون روسیه، بوسیله تمبرهای عوارضی خریداری شده توسط موسسات واردکننده این محصولات از ارگانهای گمرکی، علامت گذاری اجباری می شوند.
تنظیم نحوه علامت گذاری فرآورده های الکلی بوسیله تمبرهای عوارضی و مطالبات مربوط به نوع و نمونه تمبر عوارضی، طی مصوبات دولتی فدراسیون روسیه به شرح ذیل به تصویب رسیده است:
•    مصوبه شماره 866 مورخ 31 دسامبر 2005 درباره علامت گذاری فرآورده های الکلی توسط تمبرهای عوراضی
•    مصوبه شماره 786 مورخ 21 دسامبر 2005 درباره علامت گذاری فرآورده های الکلی توسط تمبرهای عوارضی
•    -مصوبه شماره 775 مورخ 27 ژوئیه 2012 درباره نمونه تمبرهای عوارضی بمنظور علامت گذاری فرآورده های الکلی
مطابق با قانون فدرال شماره 268 ف.ز مورخ 22 دسامبر 2008 درباره "مقررات فنی محصولات دخانی" کلیه محصولات دخانی وارداتی به فدراسیون روسیه مشمول علامت گذاری اجباری با تمبرهای عوارضی می باشند.
تمبرهای عوارضی توسط ارگانهای گمرک فدراسیون روسیه در اختیار موسساتی که واردات محصولات دخانی را انجام می دهند، قرار می گیرد.
بر اساس مصوبه شماره 76 مورخ 20 فوریه 2010 دولت فدراسیون روسیه که "درباره تمبرهای عوارضی ویژه علامت گذاری محصولات دخانی وارداتی به فدراسیون روسیه" تنظیم شده است، مقررات مربوط به روش تهیه، خرید، روش علامت گذاری، حسابداری و ثبت، شناسایی و امحاء تمبرهای عوارضی آسیب دیده و همچنین مطالبات مربوط به نمونه های گوناگون تمبرهای عوارضی اشاره شده است. 
از ابتدای سپتامبر 2012 ، تغییرات مربوط به قانون فدرال شماره 128 ف. ز. مورخ 28 ژوئیه 2012 "درباره ضایعات تولیدی و مصرفی" و ماده 51 قوانین بودجه فدراسیون روسیه به اجرا گذاشته شده است. بدینوسیله به ازای هر دستگاه وسیله نقلیه وارداتی و یا تولید شده در فدراسیون روسیه، عوارض اسقاط می بایست پرداخت شود.
بر اساس مصوبه شماره 870 مورخ 30 اوت 2012 دولت فدراسیون روسیه "درباره عوارض اسقاطی وسایط نقلیه چرخ دار" ، مسئولیت دریافت عوارض اسقاطی، بر عهده ارگانهای گمرکی می باشد.
همچنین در این مصوبه،طبقه بندی و شکل وسایط نقلیه چرخ دار که عوارض اسقاط به آنها تعلق می گیرد، میزان نرخ پایه و ضریب عوارض اسقاط، مقررات و شرایط اخذ، نحوه محاسبه و پرداخت و همچنین شرایط معافیت و عدم پرداخت عوارض اسقاط اشاره شده است.تمامی حقوق این سایت برای   ASBC   محفوط میباشد

طراحی و بهینه سازی در طراحی سایت جهش