لینک های مفید تجاری با روسیه

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران www.tccim.ir

اتاق های بازرگانی و صنعت روسیه www.irjcc.ir

سازمان توسعه تجارت ایران www.tpo.ir

سایت سفارت ج.ا.ایران در مسکو moscow.mfa.irتمامی حقوق این سایت برای   ASBC   محفوط میباشد

طراحی و بهینه سازی در طراحی سایت جهش